logo cartoon blanche

Disclaimer

Cartoon Blanche verzoekt u onderstaande informatie en voorwaarden zorgvuldig te lezen. Door deze site te raadplegen, stemt u automatisch in met deze voorwaarden.

De pagina's en overige inhoud van onze website zijn auteursrechtelijk beschermd. Alle rechten van de website zijn eigendom van Cartoon Blanche. Niets uit deze site mag worden verveelvoudigd, overgedragen, gedistribueerd, gepubliceerd of opgeslagen zonder schriftelijke toestemming van Cartoon Blanche. Cartoon Blanche wijst alle aansprakelijkheid jegens elke partij af voor mogelijke directe, indirecte, bijzondere of gevolgschade, hetzij enige andere schade ontstaan door het gebruik van onze website of de inhoud daarvan, dan wel door de onmogelijkheid om hiervan gebruik te maken of van alle andere websites die via hyperlinks aan onze website zijn gekoppeld.

Op alle producten en diensten van Cartoon Blanche zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. De informatie die op onze website wordt verstrekt, kan op elk moment zonder voorafgaande mededeling of verplichting worden gewijzigd. Deze voorwaarden zullen in elk opzicht uitsluitend en exclusief onderhevig zijn aan de Nederlandse wetgeving.


Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Cartoon Blanche: Gevestigd te Almere. Ingeschreven bij Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer: 61874302.

Artikel 1. Definities

1.1. Onder 'Cartoon Blanche' wordt verstaan: De eenmanszaak Cartoon Blanche ingeschreven bij Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer: 61874302, gevestigd aan de Harderwijkoever 132 te (1324 HG) Almere. 
1.2. Onder 'Cliënt' wordt verstaan: de natuurlijke of rechtspersoon, de samenwerkingsverbanden zonder rechtspersoonlijkheid, alsmede diens vertegenwoordiger en gemachtigde, die met Cartoon Blanche een overeenkomst hebben afgesloten of wensen af te sluiten. Onder overeenkomst(en) wordt verstaan: alle, in relatie met Cliënt, door Cartoon Blanche gehanteerde overeenkomsten, waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn. 
1.3. Onder schriftelijk(e) wordt verstaan: de op papier gestelde, gedagtekende en ondertekende correspondentie; E-mail wordt daaronder ook verstaan. 
1.4. Een e-mailbericht of een elektronisch bericht van Cartoon Blanche zal in het kader van deze algemene voorwaarden in alle overeenkomsten gelijkgesteld worden met een schriftelijke verklaring. Bij een geschil over het wel of niet door Cartoon Blanche ontvangen of verzonden zijn van berichten, zullen de logfile-gegevens van Cartoon Blanche dwingend bewijs opleveren. Mailberichten worden geacht te zijn ontvangen indien zij voor de andere partij toegankelijk zijn, waaronder in ieder geval wordt begrepen het moment dat zij de mailbox van de ontvangende partij hebben bereikt. 

Artikel 2. Toepasselijkheid 

2.1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten van Cartoon Blanche, evenals op de uitvoering daarvan, voor zover zij betrekking hebben op het gebruik van de door Cartoon Blanche beschikbaar gestelde systemen en kennis. 
2.2. Afwijkende bedingen en overeenkomsten zijn slechts rechtsgeldig indien zij uitdrukkelijk en schriftelijk met Cartoon Blanche zijn overeengekomen. De door Cliënt gehanteerde eigen voorwaarden worden door Cartoon Blanche uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 3. Offertes

3.1. Alle door Cartoon Blanche gedane aanbiedingen, in welke vorm dan ook, zijn vrijblijvend, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk kenbaar is gemaakt. Zij worden op verzoek van Cliënt verstrekt. 
3.2. Indien blijkt dat de bij de aanvraag of overeenkomst door Cliënt verstrekte gegevens onjuist waren heeft Cartoon Blanche het recht de prijzen hierover aan te passen. 
3.3. Offertes van Cartoon Blanche zijn geldig voor de in de offerte aangegeven termijn. Indien er geen termijn is aangegeven, is de offerte geldig tot 90 dagen na de datum waarop de offerte is uitgebracht.
3.4. Wanneer u duidelijk schriftelijk toestemming geeft een opdracht uit te voeren en een naar u toegezonden offerte niet ondertekent terugstuurt, betekent dit automatisch dat u akkoord gaat met de opdracht en voorwaarden vermeld in de naar u toegezonden factuur.

Artikel 4. Overeenkomsten

4.1. Uitingen van Cartoon Blanche met betrekking tot het ter beschikking stellen van haar diensten gelden als een uitnodiging tot het doen van een aanbod.
4.2. De overeenkomst is niet overdraagbaar. 
4.3. Voor de verkoop, verhuur of overdracht door Cliënt van de overeenkomst en alle producten en diensten waarop zij van toepassing is, heeft Cliënt de uitdrukkelijke en schriftelijke goedkeuring van Cartoon Blanche nodig. Bij afwezigheid van deze toestemming heeft Cartoon Blanche het recht dit in rekening te brengen. 

Artikel 5. (Op)levering

5.1. Levertijden zijn vrijblijvend en worden slechts bij benadering aangegeven. 
5.2. Overschrijding van de levertijd, welke niet is gelegen in opzet of grove schuld zijdens Cartoon Blanche kan nimmer aanspraak geven op schadevergoeding. Als tijdstip van (op)levering geldt het moment waarop de goederen en/of diensten op een door Cliënt opgegeven locatie aanwezig of beschikbaar, alsmede operationeel zijn. 

Artikel 6. Aansprakelijkheid

6.1. De aansprakelijkheid van Cartoon Blanche wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst ontstaat slechts indien Cliënt Cartoon Blanche onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en Cartoon Blanche ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Cartoon Blanche in staat is adequaat te reageren. 

Artikel 7. Prijzen

7.1. Tenzij anders vermeld, zijn de prijzen van Cartoon Blanche uitgedrukt in euro's en exclusief 21% BTW en eventuele andere uit wettelijke voorschriften voortvloeiende heffingen. 
7.2. Voor zover niet anders schriftelijk is overeengekomen, is Cartoon Blanche gerechtigd de door haar gehanteerde bedragen uit te drukken in de algemene Europese rekeneenheid (Euro). 


Artikel 8. Betaling en gevolgen wanbetaling

8.1. Cliënt dient de door Cartoon Blanche uitgeschreven rekeningen middels overmaking te voldoen. Het betalen van de rekeningen dient vooraf, ten hoogste 14 dagen na het uitschrijven van de rekening, te geschieden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Na het verstrijken van 30 dagen na de factuurdatum is Cliënt die niet tijdig betaalt, zonder dat hiervoor ingebrekestelling is vereist, van rechtswege in verzuim. 
8.2. Alle door Cartoon Blanche uit de overeenkomst met Cliënt voortvloeiende kosten komen voor rekening van Cliënt. 
8.3. Bij een niet tijdige betaling is Cliënt, naast het verschuldigde bedrag en de daarop verschenen rente, gehouden tot een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, daaronder begrepen de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus. 
8.4. De vordering tot betaling is direct opeisbaar ingeval Cliënt in staat van faillissement wordt verklaard, surséance van betaling aanvraagt dan wel algeheel beslag op vermogensbestanddelen van Cliënt wordt gelegd, Cliënt overlijdt en voorts, indien deze in liquidatie treedt of wordt ontbonden. 
8.5 Wanneer u schriftelijk per email akkoord gaat met de toegezonden offerte, geldt dit als een officiële toezegging gelijkwaardig aan het zetten van een handtekening.
8.6 Wanneer u er voor kiest niet verder te gaan met de opdracht beschreven in de offerte, nadat u al akkoord bent gegaan, zoals beschreven in artikel 8.5 of op andere wijze, bent u verplicht het gehele bedrag aangegeven op de factuur, aan Cartoon Blanche uit te betalen.
8.7. In bovenstaande gevallen heeft Cartoon Blanche voorts het recht de overeenkomst of het nog niet uitgevoerde gedeelte daarvan zonder ingebrekestelling of rechterlijke interventie te beëindigen of op te schorten, onverminderd het recht van Cartoon Blanche vergoeding te verlangen voor eventuele schade die voor hem hierdoor mocht ontstaan.

Artikel 9. Wijzigingen Algemene Voorwaarden

9.1. Cartoon Blanche behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. 

Artikel 10. Slotbepalingen

10.1. Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. 
10.2. Verandering in management of rechtsvorm hebben geen invloed op de overeenkomst. 
10.3. Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde rechter. 
10.4. Partiële nietigheid: Indien een bepaling uit de overeenkomst en/of de Algemene Voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele overeenkomst/Algemene Voorwaarden aan. Partijen zullen ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke overeenkomst/Algemene Voorwaarden gestalte wordt gegeven.


Contact gegevens

Mocht u na het lezen van onze Algemene Voorwaarden, vragen, klachten of opmerkingen hebben over deze Algemene Voorwaarden, neemt u dan gerust contact op.